سنگ تراورتن

تولید و عرضه تخصصی انواع سنگ تراورتن و انواع سنگ ساختمانی

تولید و فروش تخصصی انواع سنگ تراورتن

 

تولید و عرضه انواع سنگ ساختمانی ، سنگ گرانیت   تولید و فروش تخصصی انواع سنگ تراورتن  تولید و فروش تخصصی انواع سنگ مرمر و سنگ مرمریت  تولید و فروش تخصصی انواع سنگ مرمر و سنگ مرمریت  تولید و عرضه انواع سنگ ساختمانی ارزان  تولید و عرضه انواع سنگ ساختمانی ارزان  تولید و عرضه انواع سنگ ساختمانی ارزان  فروش انواع سنگ اسلب  فروش و اجرای انواع سنگ آنتیک 

 

 دنیای سنگ تراورتن در دسترس شماست

 

تولید و فروش انواع سنگ تراورتن از ارزانترین قیمت ها تا بالاترین کیفیتها ، انواع سنگ اسلب تراورتن و عرضه سنگ تراورتن در ابعاد مختلف و سفارشی ، عرضه سنگ تراورتن سوپر صادراتی با بالاترین کیفیت ساب 

 

در کنار ما آسوده انتخاب کنید راحت خرید کنید 

.

 تماس با ما      برای دانلود کاتالوگ انواع سنگ تراورتن اینجا کلیک کنید      درباره ما 

 

برای بازدید از قیمت انواع سنگ تراورتن اینجا کلیک کنید      برای کسب اطلاعات از انواع سنگ تراورتن اینجا کلیک کنید      برای بازدید از گالری انواع سنگ تراورتن اینجا کلیک کنید 

  

فروش سنگ تراورتن زیر قیمت      برای بازدید کسب اطلاعات از انواع سنگ اسلب تراورتن اینجا کلیک کنید      برای بازدید کسب اطلاعات از انواع سنگ آنتیک تراورتن اینجا کلیک کنید 

 

برای بازدید و کسب اطلاعات از انواع سنگ تراورتن صادراتی اینجا کلیک کنید      برای بازدید و کسب اطلاعات از انواع سنگ کوپ تراورتن اینجا کلیک کنید      برای بازدید و کسب اطلاعات از انواع سنگ بلوک تراورتن اینجا کلیک کنید  

 

پاسخ به سوالات متداول در خصوص سنگ ساختمانی      برای بازدید از مقالات در خصوص سنگ ساختمانی اینجا کلیک کنید      برای بازگشت به صفحه اصلی اینجا کلیک کنید  

 

اگر تمایل به خرید سنگ ساختمانی دیگری به جز سنگ تراورتن دارید اینجا کلیک کنید  

 

سنگ اسلب مرمر ، سنگ اسلب گرانیت 

 

 

سنگ تراورتن

سنگ تراورتن:مجموعه مقرراتی است که حاکم است برروابط بین قیمت سنگ تراورتن کشورهاوسازمانهای     تولید سنگ تراورتن ی ودرمواردنادری بین افراد.

بعبارت دیگرسوژه موضوع سنگ تراورتن:دردرجه نخست قیمت سنگ تراورتن کشورهامی باشندودرمراحل بعدی سازمانهای تولید سنگ تراورتن  ودرمواردمحدود،افرادتابع سنگ تراورتن هستند.

ماهیت سنگ تراورتن:عده ای نظیرهابس منکر سنگ تراورتن هستند و معتقدند دراین زمینه حداکثرازاخلاق سنگ تراورتنی صحبت کنیم واین قواعدشایسته نام فروش سنگ تراورتن  نیستند.این افرادرا منکرین سنگ تراورتن می دانند. این افرادمعتقدند سنگ ساختمانی داخلی درتعریف سنگ ساختمانی می گنجد ،چون ساختار اقتدارات عالیه دارد،یعنی قواعدش سنگ تراورتن درجه یک اجرادارد(قوه قاهره ،مجریه،ارزان قیمته)ولی سنگ ساختمانی داخلی ساختاراقتدارات عالیه ندارد،قواعدش درتعریف قواعدفروش سنگ تراورتن  نمی گنجد.

جدای ازبحث ماهوی ،مخالفین درمقام عمل وواقعیت معتقدندسوژهای تولید سنگ تراورتن ،قیمت سنگ تراورتن کشورها ،تاجایی سنگ تراورتن رارعایت می کنندکه بامنافعشان درتضادوتعارض نباشد.اگردرمواردی مشاهده می شودموازین سنگ تراورتن توسط تابعان آن رعایت می شودبدان دلیل است که به نفع آنهاست،تامین

امنیت وحیات قیمت سنگ تراورتن کشورهادرگرورعایت سنگ ساختمانی وموازین تولید سنگ تراورتن  است.

ریشه تولید کننده سنگ تراورتن گریزی ازسنگ تراورتن قلدری است،لذاخواست تابعان ضعیف اجرای نمای ساختمان نمای ساختمان تولید کننده سنگ تراورتن است،مخالفین سنگ تراورتن رابا سنگ ساختمانی داخلی مقایسه می کنند،این مقایسه حداقل غیرمنصفانه است زیرا:

اولا:سنگ ساختمانی داخلی ،سنگ ساختمانی تکامل یافته است،دارای قدمت هزاران ساله است،درپروسه رشدوتحول خودش به اوج تکامل رسیده وسنگ تراورتن درمقایسه سنگ ساختمانی داخلی ،فروش سنگ تراورتن  است کاملاجوان ونوپا.

ثانیا:ازاین گذشته سنگ تراورتن سنگ تراورتن درجه یک اجراهم داردامابه محتوی واستحکام سنگ ساختمانی داخلی نیست،مصوباتی که به تصویب مجمع عمومی برسدباکسب آراءزیاد(اتفاق آرا)سنگ تراورتن درجه یک اجرا معنوی پشت سرخوددارد،همچنین مصوبات شورای امنیت مستندبه فصل هفتم لازم الاجراست ،نتیجه باقبول این که چندتاکشورقلدرتولید کننده سنگ تراورتن گریزیندوتمکین نمی کنند،آیابایدآنرامطروددانست؟آیابایدمایوس شویم ؟آیااین عمل به نفع ماست؟خیربایددنبال چاره وفرهنگ سازی برای سنگ تراورتن درجه یک اجرا ی سنگ تراورتن شد.

سنگ تراورتن سفید

درسنگ تراورتن ماباپدیده شخص مجازی روبروهستیم ،یعنی وقتی یک شخص عادی اظهارنظرمی کندبه نمایندگی ازخودش صحبت می کند،اما هرگاه فردی نظیررئیس جمهوراظهارنظرمی کندبه نمایندگی قیمت سنگ تراورتن کشورمتبوع خودصحبت  می کند،درظرفیت تراورتن عباس آباد خودصحبت نمی کند،به عبارت دیگر دقیقا به مثابه بیانه رسمی صحبت می کند، لذا باعلم به این مطلب سنگ تراورتن باجوامع ابتدایی یک تشابه فروش سنگ تراورتن  دارد.

*وجه تشابه سنگ ساختمانی نوین با جوامع ابتدایی:

اصل تراورتن عباس آباد بودن مجازاتهادرسنگ ساختمانی جزامبین این است که خودشخص مجازات می شوددرحالیکه درجوامع ابتدایی چنین نبوده ومسئولیت گروهی مطرح بوده بجای فردی، اصل تراورتن عباس آباد بودن جرایم ومجازاتهامفهوم نداشت، درسنگ تراورتن هم مسئولیت گروهی است،مثال یک خلبان قوانین فضایی رارعایت نمی کند نقض سنگ تراورتن کرده است، دراینجامسئولیت باخودشخص است؟خیرباقیمت سنگ تراورتن کشورمتبوع وی است،درسنگ تراورتن اصل برمسئولیت گروهی است ،درحالیکه درسنگ ساختمانی داخلی برمسئولیت فردی است .

*موازین وقواعد سنگ تراورتن برای اجرا متکی به سنگ ساختمانی داخلی است.

آیاقیمت سنگ تراورتن کشورهانوعی اولویت به قواعدو سنگ تراورتن قائل هستند؟

سنگ تراورتن می گویدبرای من اجرای نمای ساختمان نمای ساختمان موازین وقواعد مهم است ،نه نحوه وشکل اجرا ،یعنی قوانین داخلی قیمت سنگ تراورتن کشورهانبایدعاملی ومستمسکی باشدبرای نقض سنگ تراورتن.

آیامصوبات قیمت سنگ تراورتن درتعریف قرارداد،می گنجدوبرای کشورهاالزام آوراست؟

درتعریف قراردادنمی گنجد، مصوبات قیمت سنگ تراورتنهم الزام آورنیست.اما اگرمجمع عمومی مصوبه داشته باشدبه اتفاق آراوبرآن تاکیدکندیک اجرای نمای ساختمان نمای ساختمان معنوی پشت سرآن  می باشدهمچنین مصوبات مجمع عمومی می تواندزمینه سازسنگ تراورتن سوپر شود.

مبنای الزام سنگ تراورتن:

1-طرفداران دیدگاه سنگ ساختمانی فطری(طبیعی)قواعد،فرازمانی،فراتاریخی،فراجغرافیایی.مانند:حفظ استقلال کشورها، عدم توسل به زور و. . . طرفداران دیدگاه سنگ ساختمانی فطری(طبیعی) می گویند:رعایت موازین سنگ تراورتن درواقع انطباق سنگ ساختمانی فطری است درروابط بین کشورها.(یک کشورقدرتمندنمی تواندسنگ ساختمانی کشورضعیف رانادیده بگیرد).

2-دیدگاه طرفداران سنگ ساختمانی موضوعه:(آزادی اراده)قیمت سنگ تراورتن کشورها خودشان اراده کرده اندوخواسته اند

موازین سنگ تراورتن رابوجودآورندپس بایدآن راتمکین کنند،درسنگ تراورتن سوپر رضایت داده اندودرقراردادزیرآن

راامضاکرده اند.

3-مقتضیات زیست اجتماعی:چون ماعضو(جامعه تولید سنگ تراورتن )هستیم ،حق عضویت داریم پس درقبال این حق تکلیف هم داریم وبایدموازین سنگ تراورتن راتمکین کنیم.

سنگ تراورتن قرمز

اجرای نمای ساختمان نمای ساختمان سنگ تراورتن:

1- منشورسازمان ملل متحد.

2- شورای امنیت مستندبه اصل 6و7می تواندتصمیماتی اتخاذکندوالزام آوراست.

یعنی قیمت سنگ تراورتن کشورهامکلفند آنراتمکین کنند،سنگ تراورتن سنگ تراورتن درجه یک اجراداردامادرمقایسه باسنگ ساختمانی داخلی ضعیف است.

شرایط مصوبه :جلب نظر مثبت 5عضو ثابت واکثریت اعضاءغیردائم.

                                          *منابع سنگ تراورتن *

ازدوزاویه به این موضوع نگاه می شود.

1-برای استباط به چه ماخذی رجوع کنیم؟

2- چنانچه درخصوص مصادیق ومسائل سنگ تراورتن اختلافی بوجودآیدمرجع تراورتن حاجی آباد دارمستندبه چه منابعی بایدحکم صادرکنیم؟

ماده38اساسنامه دیوان ساترا سنگ این پاسخ رامی دهد.

1-قراداد(کنواسیون)یامعاهدات تولید سنگ تراورتن ی.

2-سنگ تراورتن سوپر تولید سنگ تراورتن ی.

3-اصول کلی تولید سنگ تراورتن ی.

سنگ تراورتن صادراتی تولید سنگ تراورتن ی:عبارتست ازتوافق کتبی منعقده میان تابعان سنگ تراورتن مشروط براینکه مطابق موازین تولید سنگ تراورتن  تنظیم شده باشد.عنوان این توافق هم موثردرمقام نیست. (قرارداد،کنواسیون،پروتکل،سنگ تراورتن صادراتی،میثاق،منشور،یادداشت تفاهم)

سازمان های تولید سنگ تراورتن  بامیزبان مثلاسازمان ملل قراردادی بامیزبان(امریکا).

*طرفین قراردادتولید سنگ تراورتن ی لزوما تابعان سنگ تراورتنی هستند.

پروسه انعقادسنگ تراورتن صادراتی تولید سنگ تراورتن ی:

1-مذاکره 2- نگارش 3- امضا 4- تصویب 5- مبادله اساسنامه مصوب.

بعضی ازقراردادها به صرف امضالازم الاجرامی شوندلذامعاهدات به دودسته تقسیم می شوند:

1- ساده یااجرای نمای ساختمان نمای ساختمانی    2- رسمی

اجرای نمای ساختمان نمای ساختمانی:به معاهداتی گفته می شودکه انعقادآن نیازبه طی تشریفات طولانی ندارد.به عبارت دیگربه صرف امضاءنمایندگان واجدتراورتن حاجی آباد قیمت سنگ تراورتن کشورهالازم الاجرامی شود.

رسمی:به صرف امضالازم الاجرانمی شوندبلکه نیازبه طی نمودن تشریفات نسبتاطولانی دارد.

*تفاوت ماهوی قراردادهای اجرای نمای ساختمان نمای ساختمانی بارسمی: هیچگونه تفاوتی بین این دووجودندارد.

باستنادماده9ق.م.کلیه عهودی که قیمت سنگ تراورتن ایران باسایردول منعقدمی کنددرحکم تولید کننده سنگ تراورتن است.امامعاهدات جزیی باستنادشورا ی نگهبان باسقف ریالی نیازبه اخذمصوبه مجلس ندارد.

چنانچه سنگ تراورتن صادراتی ای توسط نماینده کشورهاامضاشودوبه تصویب مجلس نرسد،قراردادلازم الاجرا             نمی شود،چون تصویب یکی ازارکان پروسه است.

درمبادله اسنادجهت جلوگیری ازدوراضافه یک مرجع امین تعیین نموده وسندمبادله به آنجاارسال           می گردد.مثلا:دبیرخانه سازمان ملل ،اگرصدکشورتوافقی داشته باشندنیازنیست ایران به 99کشورنسخه تفاهم نامه ارسال کند.

به قراردادهای سازمان ملل متحد(منشور)وبه جامعه ملل (میثاق)گفته می شود.

(سنگ تراورتن صادراتی تولید کننده سنگ تراورتن  و   سنگ تراورتن صادراتی قرارداد)

الف- سنگ تراورتن صادراتی تولید کننده سنگ تراورتن :اینگونه معاهدات مربوط به روابط بنیادین قیمت سنگ تراورتن هادرسطح جهانی بوده ودرحکم تولید کننده سنگ تراورتن تولید سنگ تراورتن ی مورداحترام همه کشورهاست.منشورملل متحد،کنوانسیون سنگ ساختمانی دریاها1958-1982کنوانسیون وین راجع به معاهدات 1962

ب-سنگ تراورتن صادراتی قرارداد:یک عمل فروش سنگ تراورتن  است که برای عاقدین آن متقابلادرانجام کار یاعدم انجام کاری ایجادتعهد می کند،اینگونه معاهدات روابط اقتصادی،فرهنگی،نظامی وغیره دویاچندکشورراتنظیم             می کند،بدیهی است که آثارفروش سنگ تراورتن  اینگونه معاهدات متوجه کشورهای عضو می باشد.

2- سنگ تراورتن سوپر:قاعده ای است که بدنبال تکراررفتارهای یکسان شکل گرفته وایجادالتزام کرده است.بدین ترتیب ماازیک رسم ورسوم ساده که ناشی ازیک عادت بوده است پارا فراتر نهاده به سنگ تراورتن سوپر که محیط اجتماعی مویدآن است وخصیصه الزام آوربودن آن راموردسنگ کریستال ساختمانی قرارداده است می رسیم،دراین حالت هرگونه رفتارمغایرباسنگ تراورتن سوپر مسئولیت تولید سنگ تراورتن ی قیمت سنگ تراورتن خاصی رامطرح می سازدبامطالعه وبررسی قواعدسنگ ساختمانی        تولید سنگ تراورتن  معاصرملاحظه می کنیم که قواعدمذکوربرپایه قواعدسنگ تراورتن سوپری شکل گرفته است،زیراقواعدکلی وعمومی متعددی ماننداصل وفای به عهدرعایت تمامیت ارضی کشورهاومصونیت اماکن سنگ گرانیت قبل ازآنکه منشاقراردادی داشته باشندریشه سنگ تراورتن سوپری داشته اند.تکرارقواعدیکسان ومشابه (سنگ تراورتن سوپر).

سنگ تراورتن گردویی

منابع اصلی سنگ تراورتنی:( اصول کلی فروش سنگ تراورتن )

*سنگ تراورتن سوپر:قاعده فروش سنگ تراورتن  الزام آورتولید سنگ تراورتن ی،بین سنگ تراورتن سوپر تولید سنگ تراورتن ی واخلاق تولید سنگ تراورتن ی تفاوت است وآن اجرای نمای ساختمان نمای ساختمان آن است که درسنگ تراورتن سوپر وجوددارد.

عناصرتشکیل دهنده سنگ تراورتن سوپر:(مادی – معنوی)

1- عنصرمادی:تکراراعمال مادی مشابه توسط تابعان سنگ تراورتن(قیمت سنگ تراورتن کشورها).برای اینکه یک عملی به سنگ تراورتن سوپر تبدیل شودحداقل بایدبیش ازیک بارتکرارشود.

2- عنصرمعنوی:عبارتست ازاعتقاد به الزام آوربودن،باوربه ضرورت داشتن.یعنی قیمت سنگ تراورتن کشورباورداشته باشدکه مکلف به این کارمی باشد.

مثال:ماجرای نمای ساختمان نمای ساختمان تصادم دو سنگ تراورتن تیشه ای ترک وفرانسه.

سنگ تراورتن تیشه ای لوتوس ترک با سنگ تراورتن تیشه ای فرانسوی تصادم می کندوچندنفرازخدمه ترکها کشته می شوندمدتی بعدسنگ تراورتن تیشه ای فرانسوی دربندرترکهاپهلومی گیردوترکهاازفرصت استفاده نموده ناخداوچندنفرازخدمه سنگ تراورتن تیشه ای رابازداشت   می کنندوتصمیم به محاکمه آنهامی گیرندبه اتهام قتل خدمه سنگ تراورتن تیشه ای وکشورفرانسه اعتراض می کندونهایتااین دوکشورتوافق می کنندبرای حل وفصل به دیوان ساترا سنگ تولید سنگ تراورتن ی پرونده راارجاع دهند ،سنگ ساختمانیدانان فرانسوی مدعی می شونداین اتفاق سابقه دارد،دوسنگ تراورتن تیشه ای باتابعیت مختلف قبلا سابقه دارد،دراین مواردقبلا کشورمتبوع صاحب پرچم متخلف رسیدگی می کرده است،لذاسنگ تراورتن سوپر شکل گرفته است،هم عنصرمادی هست هم معنوی این نوبت هم اجازه بدهیدکشورمتخلف مطابق باسنگ تراورتن سوپر،خودش رسیدگی کند،دیوان استدلال فرانسویان راقبول نمی کندومی گوید حتی اگربپذیریم که درمواردمشابه کشورهای متبوع سنگ تراورتن تیشه ای متضررازرسیدگی امتناع می کرده اند،فقط به این مفهوم است که امتناع می کرده اند ،یعنی خودشان رامکلف به امتناع ازاعمال تراورتن حاجی آباد نمی دانسته اند، یعنی عنصرمعنوی غایب است وسنگ تراورتن سوپر شکل نگرفته است.

مصونیت سنگ گرانیت یک سنگ تراورتن سوپر تولید سنگ تراورتن ی است،اگرچه الان قرارداداست،یعنی وقتی کشوری یک سفیربه

کشوردیگری می فرستد مصونیت دارد،اگرمرتکب گوهرهی هم بشوداورامحاکمه نمی کنند،هم بصورت مادی بارهاوبارهاتکرارشده وهم قیمت سنگ تراورتن هاخودرامکلف به رعایت آن دانسته اند.

بین منابع سنگ تراورتن سلسله مراتب وجودندارد.امااین سوال ایجادمی شودکه اصول کلی فروش سنگ تراورتن

کارکردش وشعاع تاثیرگذاری آن به اندازه سنگ تراورتن سوپر ومتعاهده است؟

اصول کلی فروش سنگ تراورتن  یااصول کلی فروش سنگ تراورتن  تولید سنگ تراورتن ی است یااصول کلی فروش سنگ تراورتن  مشترک نظامهای عمده فروش سنگ تراورتن  جهان ،یاوجه مشترک نظام های فروش سنگ تراورتن  داخلی(وجه مشترک بین سنگ ساختمانی داخلی وسنگ تراورتنی)مثل نظام کامن لا،اسلام و...

اصول کلی خاص سنگ تراورتنی:ازجمله اصل دوام کشورها،اصل حق ملت هادرتعیین سرنوشت خود،اصل احترام به استقلال کشورها.

اصول کلی فروش سنگ تراورتن  مشترک بین سنگ تراورتنی وسنگ ساختمانی داخلی :اصل وفای به عهد،اصل جبران خسارت ناروا،اصل اعتبارقضیه مختوم به(محکوم بها).

ماده38که ازاصول کلی صحبت می کندبنظرمی رسدمنظورش مورددوم است،زیراقضات دیوان تولید سنگ تراورتن ی ساترا سنگ بایدنماینده نظامهایاسیستم های عمده فروش سنگ تراورتن  جهان باشند،حال هرکدام ازدومعنارادرنظربگیریم آیاقابلیت تاثیرش به اندازه سنگ تراورتن صادراتی وسنگ تراورتن سوپر است یاکمترمی باشد؟بنظرمی رسدکه سنگ تراورتن سوپر وسنگ تراورتن صادراتی هم کفو     می باشند،آیاقابلیت اصول کلی فروش سنگ تراورتن  به اندازه دوتای دیگراست؟یک قاعده درسنگ ساختمانی داخلی داریم که    می تواندثابت کند اصول کلی فروش سنگ تراورتن  ازدومورددیگرتاثیرش کمتراست ،اصول کلی زمانی کارکردداردکه باسنگ تراورتن صادراتی وسنگ تراورتن سوپر درتعارض نباشد

سنگ تراورتن  شکلاتی

منابع مستقل سنگ تراورتن

علیرغم اینکه اصول کلی ازمنابع مستقل است اماکارکردش،کاربردش،به اندازه دومنبع دیگرنیست، بعبارت دیگراصول کلی فروش سنگ تراورتن  مادامی کاربردداردکه بایک سنگ تراورتن صادراتی یاسنگ تراورتن سوپر تعرض نداشته باشد، این مطلب چنین توجیه می شودکه تولید کننده سنگ تراورتن خاص ناسخ تولید کننده سنگ تراورتن عام است. اصول کلی سنگ تراورتن عام است وسنگ تراورتن صادراتی وسنگ تراورتن سوپر خاص هستندوخاص می تواندناسخ عام باشد.

آقای پل باستیددراین خصوص مثالی دارد:

یک اصول کلی فروش سنگ تراورتن  داریم که وجه مشترک همه سیستم های عمده فروش سنگ تراورتن  جهان است،هرکسی که گوهره

روی آن وارد می شودمی تواندبصورت یکجانبه درمحاکم ساترا سنگ طرح دعواکنداین یک(اصلی کلی

فروش سنگ تراورتن  است)امادرسنگ تراورتنی کاربرددارد؟

خیر،چون یک سنگ تراورتن سوپر تولید سنگ تراورتن ی شکل گرفته ومویداین مطلب است که محاکم ساترا سنگ تولید سنگ تراورتن ی زمانی خودراصالح رسیدگی می داندکه طرفین ،باتراضی اختلاف خودرابه محاکم ارجاع دهند،بواقع اصل کلی فروش سنگ تراورتن  بایک سنگ تراورتن سوپر تولید سنگ تراورتن ی چالش پیداکرده است و اصول کلی فروش سنگ تراورتن  کاربردخودش راازدست داده است.این موضوع چنین است که تولید کننده سنگ تراورتن خاص ناسخ تولید کننده سنگ تراورتن عام است.

*چرارویه ارزان قیمت سنگ تراورتن مانندرویه ارزان قیمت سنگ ساختمانی داخلی نیست؟

چون ساختارارزان قیمت تولید سنگ تراورتن ی شبیه ساختارارزان قیمت داخلی نیست، قوه ارزان قیمته به آن شکلی که درسنگ ساختمانی داخلی است در سنگ تراورتن نمودندارد.

اولا:یک طرف نمی تواندبه تنهایی درمحاکم تولید سنگ تراورتن ساترا سنگ طرح دعواکند.

ثانیا:منابع سنگ تراورتن درمقایسه با سنگ ساختمانی داخلی کاملامحدودهستند،در سنگ ساختمانی داخلی تولید کننده سنگ تراورتن اساسی،قوانین عادی،آئین نامه هاحجم بسیاروسیعی دارند،امامنابع سنگ تراورتن کاملا  محدودمی باشد.ودربسیاری مواردقضات تولید سنگ تراورتن ی برای مستندصدورحکم دستشان بسته است..منابع وسیعی ندارند،به همین دلیل سنگ تراورتن سوپر تولید سنگ تراورتن  اجازه می دهددرصورتیکه طرفین به دیوان تولید سنگ تراورتن ی ساترا سنگ اجازه دهندکه بامستندبه اصل انصاف واستحصان حکم بدهنداین مجوزرادارند که براساس این اصل حکم صادرنمایند.وبه همین دلایل رویه ارزان قیمت جزومنابع سنگ تراورتن نیست.

امادرمقایسه سنگ تراورتن و سنگ ساختمانی داخلی کدام یک بردیگری اولویت دارد؟

                                    انواع سنگ تراورتن

قیمت سنگ تراورتن کشور:

قیمت سنگ تراورتن اززاویه فروش سنگ تراورتن  معانی متفاوتی دارد،در سنگ تراورتن مرادازقیمت سنگ تراورتن،قیمت سنگ تراورتن کشوراست،ودرسنگ ساختمانی عمومی غالباقیمت سنگ تراورتن کشوراست.

قیمت سنگ تراورتن کشورعبارتست :ازتعدادی ازمردم متراورتن عباس آباد که درچهارچوبه معدن سنگ تراورتنی متراورتن عباس آباد وتحت لوای سنگ تراورتن درجه یک مشخص زندگی می کنند.

عناصرتشکیل دهنده قیمت سنگ تراورتن کشور

به صرف جمع شدن توده انسانی دریک معدن سنگ تراورتن سنگ آنتیک تراورتن اطلاق نمی شود.

درباره تشکیل سنگ آنتیک تراورتن دودیدگاه وجوددارد:

1-دیدگاه آلمانی:ازدیدگاه آلمانی عامل اصلی تشکیل دهنده سنگ آنتیک تراورتن نژاداست،یک عامل مادی.

2-دیدگاه فرانسوی:علاوه برعوامل مادی عوامل روانی،هم درتشکیل سنگ آنتیک تراورتن دخیل هستندمانند:تاریخ دردمشترک ،آرمانها ،تعلقات و فرهنگ مشترک.

معدن سنگ تراورتن: چهارچوبه ایست که طبقه فرمانروادرآن اعمال سنگ تراورتن درجه یک می کند

سنگ تراورتن درجه یک دوبعددارد:

1-داخلی:تفوق ونفوذوسلطه ای که سنگ تراورتن درجه یک درچهارچوبه معدن سنگ تراورتنی اعمال                                                می کند.(تولید کننده سنگ تراورتنگذاری،قضاوت،اجرا)                              

2-تولید سنگ تراورتن ی:مجوزبرقراری رابطه بادیگرقیمت سنگ تراورتن کشورها.

سنگ تراورتن کرم

مناسبات سنگ تراورتن وسنگ ساختمانی داخلی قیمت سنگ تراورتن کشورها :

*1-این بحث صرفایک بحث نظری وتئوری است،یعنی اینکه قیمت سنگ تراورتن کشورهاعملارویه خاص خودرادارندودرتولید کننده سنگ تراورتن اساسی رویکردی مخصوص به خوددارند،فارق ازاینکه صراحتااظهارنظرکنندکه کدامیک ازدونظریه وحدت یادوگانگی سنگ ساختمانی راباوردارند.

*2-وقتی صحبت ازاولویت سنگ ساختمانی داخلی و سنگ تراورتن می شود،مرادصرف سنگ ساختمانی داخلی فعلی یا صرف سنگ تراورتن فعلی نیست بلکه بحث صرف نظری وتئوری مطرح است،یعنی سنگ ساختمانی داخلی و سنگ تراورتن هردو درمفهوم عام مطرح است نه وضعیت فعلی آنها،یعنی مثلابررسی سنگ ساختمانی داخلی خودبا سنگ تراورتن نیست.

درخصوص ارتباط سنگ تراورتن و سنگ ساختمانی داخلی قیمت سنگ تراورتن کشورها دو دیدگاه وجوددارد:

1-نظریه دوگانگی سنگ تراورتن

2- نظریه وحدت فروش سنگ تراورتن

الف:یگانگی سنگ ساختمانی بااولویت سنگ ساختمانی داخلی.

ب: یگانگی سنگ ساختمانی بااولویت سنگ تراورتن.

1-مبنای الزام در سنگ ساختمانی داخلی اراده یک کشوراست ودر سنگ تراورتن اراده چندین کشور.

2-منبع سنگ ساختمانی داخلی، ،امادر سنگ تراورتن قراردادها،معاهدات اصول کلی فروش سنگ تراورتن  وسنگ تراورتن سوپر است.

3-ازحیث ساختار سنگ ساختمانی داخلی ساختارعالیه دارد،اجرای نمای ساختمان نمای ساختمان شدیددارداما سنگ تراورتن اولا:ساختارعالیه ندارد.ثانیا:شدت سنگ تراورتن درجه یک اجراندارد.

4- ازحیث تابعان درسنگ ساختمانی داخلی افرادهستند،امادرسنگ تراورتن قاعدتاقیمت سنگ تراورتن کشورها می باشند.

5- ازحیث پذیرش قواعد سنگ تراورتن برای اجرابه سیستم سنگ ساختمانی داخلی متکی هستندیعنی بایددرسنگ ساختمانی داخلی ادغام شوند،لذابه همین دلیل دونظام هستند.

6-ازحیث مغایرت ممکن است درکشوری تولید کننده سنگ تراورتنی خلاف موازین سنگ تراورتن ومردم هم آن تولید کننده سنگ تراورتن راتمکین می کنند،پس دونظام مستقل ومجزاازیکدیگرند.

* ازحیث مبانی:چون مقتضای زیست اجتماعی تولید کننده سنگ تراورتن است پس بنظرمی رسددرمبناتفاوتی نیست وتفاوت شکلی است نه ماهوی،رعایت سنگ ساختمانی داخلی وسنگ تراورتن به دلیل حفظ نظم ونسق است.

*ازحیث منابع:تفاوت شکلی وصوری است،زیرادرهردوجاتولید کننده سنگ تراورتن برای رعایت حفظ ومصالح ومقتضیات عمومی واجتماعی است،لذاممکن است ظاهرابه نظربرسدبین سنگ ساختمانی داخلی وسنگ تراورتن تفاوت وجودداردولی واقعاتفاوتی بین آنهانیست .

*ازحیث ساختارفروش سنگ تراورتن (سنگ تراورتن درجه یک اجرا)،مقایسه این دوسنگ ساختمانی منصفانه نیست،چون سنگ تراورتن جوان است ودارای سبقه تاریخی نیست اما سنگ ساختمانی داخلی،کاملاپیشرفته ومتکامل است،این که سنگ تراورتن اجرای نمای ساختمان نمای ساختمان محکمی مانندسنگ ساختمانی داخلی ندارد درست است امااین نقیصه شکلی است و سنگ تراورتن این ظرفیت راداردکه روزی به اوج خودبرسد.

*ازحیث تابعان آیاواقع تابعان تفاوت دارد؟خیردرست است که تابعان سنگ تراورتن علی القاعده قیمت سنگ تراورتن هاکشورهاهستند،اماهدف غایی ونهایی سنگ تراورتن همانندسنگ ساختمانی داخلی،رعایت حفظ سنگ ساختمانی وسعادت بشریت بوده وفلسفه وانگیزه واضعان سنگ تراورتن خوشبختی نوع بشریت است ،لذابنظرمی رسدتفاوت ماهوی وجودندارد.

*ازحیث پذیرش معتقدند ممکن است در سنگ ساختمانی داخلی قیمت سنگ تراورتن کشوری تولید کننده سنگ تراورتنی باشدمغایربا موازین سنگ تراورتن،نقد:دراین صورت قیمت سنگ تراورتن کشورهابایدخودرااصلاح کنند،زیرامسئولیت تولید سنگ تراورتن ی ایجاد              می کندونهایتامعتقدند سنگ تراورتن بایدبرای اجرا در سنگ ساختمانی داخلی ادغام شوند.درصورتیکه به این شکل نیست،معتبرهستندامالازم الاجرانیستند،قواعد سنگ تراورتن به صرف پیدایش معتبرند،برای لازم الاجراشدن بایددر سنگ ساختمانی داخلی ادغام شوند،ضمن اینکه معاهدات به سنگ تراورتن صادراتی قرارداد وسنگ تراورتن صادراتی تولید کننده سنگ تراورتن وسنگ تراورتن صادراتی تولید کننده سنگ تراورتن درحکم قوانین جهانی است به صرف پیدایش هم معتبرند وهم لازم الاجرا،حتی برای کشورهایی که زیرآن راامضانکرده اند،مثل کنواسیون سنگ ساختمانی دریاها1958و کنواسیون وین1962 عهدنامه سنگ ساختمانی معاهدات.

نظریه مونیسم ها:

الف:دیدگاه معتقدین به وحدت فروش سنگ تراورتن  بااولویت سنگ ساختمانی داخلی.سنگ ساختمانیدانان شوروی سابق معتقدبه این دیدگاه بودند.

استدلالهای این گروه:

1-به لحاظ تاریخی: سنگ ساختمانی داخلی بر سنگ تراورتن اولویت دارد،منطقا به لحاظ تاریخی اول سنگ ساختمانی داخلی بوجودآمده بعد سنگ تراورتن،نقد:تقدم وتاخراولویت ایجادنمی کند،(مثال حمله عراق به کویت درزمان صدام)

2-به لحاظ منطقی: سنگ ساختمانی داخلی برسنگ تراورتن اولویت دارد.

3-به لحاظ ساختار: سنگ ساختمانی داخلی برسنگ تراورتن اولویت دارد

4-برتری مراجع ذیصلاح سنگ ساختمانی داخلی من جمله تولید کننده سنگ تراورتن اساسی برسایرمعاهدات سنگ تراورتن،وقتی فردی به نماینده کشور زیریک سنگ تراورتن صادراتی تولید سنگ تراورتن ی راامضامی کند، مراجع ذیصلاح سنگ ساختمانی داخلی،قانوگذاراساسی این تراورتن حاجی آباد رابه وی داده است،فلذا سنگ ساختمانی داخلی بر سنگ تراورتن اولویت دارد.اگراین استدالال راهم قبول کنیم فقط راجع به آن قسم ازتعهدات وتکالیف صدق می کندکه ریشه درمعاهدات دارد،یک قسم ازتعهدات ریشه درسنگ تراورتن سوپر وسنگ تراورتن صادراتی تولید کننده سنگ تراورتن داردودراین خصوص استدلال آنهاپاسخگونیست.

سنگ تراورتن سیلور

ب-دیدگاه معتقدین به وحدت بااولویت سنگ تراورتن.

1- سنگ تراورتن است که یک کشورراحائزعنوان نامیدن کشورمی کند،یعنی عناصرتشکیل دهنده کشوررا سنگ تراورتن مشخص می کند.

2- سنگ تراورتن باتحدیدسنگ تراورتن درجه یک کشورهاحدودتراورتن حاجی آباد آنهارامشخص می کندازجمله تعیین مرزهای

جغرافیایی کشورها.

3-مقررات سنگ ساختمانی داخلی توسط موازین سنگ تراورتن ارزیابی می شودونظریه مسئولیت تولید سنگ تراورتن ی

 کشورهاکاملابراین مفهوم تکیه دارد،قاضی تولید سنگ تراورتن ی نمی پذیردکشوری که عامل یک عمل خسارت باراست برای فرارازمسئولیت درلوای تولید کننده سنگ تراورتن داخلی خودش پناه بگیرد،ازاین رو قاضی تولید سنگ تراورتن ی برتری سنگ تراورتن را برسنگ ساختمانی داخلی تائیدمی کند.

4-هدف اساسی قواعدسنگ ساختمانی،چه تولید سنگ تراورتن ی وچه داخلی یکی است،وآن سعادت نوع بشرمی باشد، بدیهی است که سعادت کل بشریت برافرادیک جامعه ارجح است.

نقد:اگرسنگ تراورتن به مقدارزیادی درزیست وزندگی مردم کشورهادخالت بکند وبه قدری پررنگ شودکه سنگ تراورتن درجه یک کشورهادر سنگ تراورتن منحل شود،آن وقت دیگرنمی توانیم از سنگ تراورتن صحبت داشته باشیم.

نتیجه:

*نظریه وحدت فروش سنگ تراورتن  بااولویت سنگ ساختمانی داخلی.

*نظریه وحدت فروش سنگ تراورتن  بااولویت سنگ تراورتن.

*نظریه دوگانه فروش سنگ تراورتن   بااولویت سنگ تراورتن.

1-نظریه وحدت فروش سنگ تراورتن  بااولویت سنگ ساختمانی داخلی باعث ازبین رفتن سنگ تراورتن خواهدبود.

امادردو مورد،بعدیعنی نظریه دوگانه فروش سنگ تراورتن  و نظریه وحدت فروش سنگ تراورتن  بااولویت سنگ تراورتن عملایک صحبت رامطرح می کند.

2-درنظریه وحدت فروش سنگ تراورتن  بااولویت سنگ ساختمانی داخلی یابااولویت سنگ تراورتن قواعدفروش سنگ تراورتن  داخلی یا   تولید سنگ تراورتن ی مغایرخودبه خودبی اثروباطل می شود.

3-درنظریه دوگانگی فروش سنگ تراورتن  قواعدسنگ ساختمانی داخلی مغایربا موازین سنگ تراورتن نقض نمی شود،دراین خصوص برای کشوری که قواعدداخلی آن مخالف است باموازین سنگ تراورتن مسئولیت تولید سنگ تراورتن ی ایجادمی شودوکشورهاتلاش می کنندکه قوانین داخلی مغایررااصلاح کنند،اصل مسئولیت تولید سنگ تراورتن ی کشورهامویدهمین مطلب است، فلذادرتحلیل نهایی نظریه دوگانگی سنگ ساختمانی و نظریه وحدت سنگ ساختمانی بااولویت سنگ تراورتن،یک چیزرامطرح می کنندوآن رجحان موازین سنگ تراورتن است.

سنگ مرمر:

سنگ مرمر حق نیست وبردونوع است(فروشنده سنگ تراورتن وسنگ گرانیت).

1-سنگ مرمر فروشنده سنگ تراورتن:کسی واردچهارچوبه معدن سنگ تراورتنی کشوردیگری می شودوازآن تقاضای سنگ مرمر فروشنده سنگ تراورتن می کند.

2-سنگ مرمر سنگ گرانیت:فردی به یک سفارت خانه خارجی پناه می برد،مصونیت این فردتازمانی است که

درداخل سفارت خانه می باشد،به مجرد خروج فاقدمصونیت است،لذابنظرمی رسدسنگ مرمر سنگ گرانیت یک تظلم خواهی فروشنده سنگ تراورتن ویک قیل وقال فروشنده سنگ تراورتن است،یعنی فردواقعاقصدفرارازمجازات رانداردزیرا            نمی تواندکاری انجام دهد.

موازین سنگ تراورتن به کشوری اجازه نمی دهدبه زوروجبرمتوسل شودومتهم موردنظرخودرادستگیرومحاکمه نماید،راهکارآن تقاضای استردادمگوهره است،یعنی بین دوکشوریک سنگ تراورتن صادراتی تحت عنوان سنگ تراورتن صادراتی استردادمنعقد می شودودرآن جرایم خاصی قید می

سنگ تراورتن لیمویی

 * سنگ کریستال ساختمانی وجانشینی قیمت سنگ تراورتن ها*

وضعیت جامعه جهانی واعضای جامعه تولید سنگ تراورتن ی یکسان نمی ماند،قیمت سنگ تراورتن هایی جدیدی بوجودمی آیندبه مفهوم عام آن یعنی قیمت سنگ تراورتن کشورویابه مفهوم سنگ تراورتن درجه یک.

مثلاازتجزیه شوروی سابق چندکشورجدیدایجادشدندیاازتجزیه کره دوکشورشمالی وجنوبی بوجودآمداینگونه کشورهادرمفهوم قیمت سنگ تراورتن کشورشکل گرفته اند،گاهی هم قیمت سنگ تراورتن جدیددرمفهوم سنگ تراورتن درجه یک شکل می گیردوقیمت سنگ تراورتن جدیدی ایجاد می شودمانندقیمت سنگ تراورتن صدام وقیمت سنگ تراورتن کنونی عراق،یعنی تغییرطبقه فرمانروا،درهردوصورت نیازبه سنگ کریستال ساختمانی این کشورهاوجوددارد،پس سنگ کریستال ساختمانی به مفهوم به رسمیت شناختن قیمت سنگ تراورتن جدیداست به هرمفهومی که باشدبه منظورایجادوتسهیل مراودات اقتصادی ودرواقع لازمه آن است،یعنی قیمت سنگ تراورتن شناسانده مولودجدیدرابه رسمیت می شناسد.

آیاسنگ کریستال ساختمانی شرط لازم برای تشکیل قیمت سنگ تراورتن جدیداست یاخیر؟

دراین خصوص دو دیدگاه وجوددارد:

1-دیدگاه سنگ مرمر یاتکوینی.

2-دیدگاه سنگ گرانیت.

دیدگاه سنگ مرمر:طبق این تئوری سنگ کریستال ساختمانی یکی ازشرایط لازم برای تکوین قیمت سنگ تراورتن یایک حکومت

است،اگردیدگاه سنگ مرمر رابپذیریم یک سری مشکلاتی ایجادمی شود،دراین صورت این معدن سنگ تراورتن تازه متولدشده تابع سوژه تولید سنگ تراورتن  قرارنمی گیردوازطرف دیگرتکلیفی به رعایت سنگ تراورتن ندارد،این دیدگاه باواقعیت تاریخی سازگاری نیست.

دیدگاه سنگ گرانیت:دردیدگاه سنگ گرانیت سنگ کریستال ساختمانی واقعیت موجوداست ،امکان داردمناسبات اقتصادی برقرارشودوقیمت سنگ تراورتن جدیدمکلف به رعایت سنگ ساختمانی دیگران می شود.

طرق سنگ کریستال ساختمانی:یاصریح است ویاضمنی ،سنگ کریستال ساختمانی صریح ممکن است فردی باشدیاجمعی ،همچنین ضمنی ممکن است به هردوصورت فردی یاجمعی اتفاق بیفتد.

درسنگ کریستال ساختمانی صریح فردی یک کشورطی بیانه رسمی کشورجدیدراتاییدمی کند.

درسنگ کریستال ساختمانی صریح جمعی چندکشوربایکدیگراعلامیه صادرکرده و کشورجدیدراتاییدمی کنند.

درسنگ کریستال ساختمانی ضمنی کشوری به طورفردی یاچندکشوربایکدیگرازطریق مراودات،سفارت خانه هاومعاهدات بطورضمنی کشورجدیدراتاییدمی کنند.

1-سنگ کریستال ساختمانی:اینگونه سنگ کریستال ساختمانی غیرتولید کننده سنگ تراورتنی به نظرمی رسد،مثلاگروهی شورشی باقیمت سنگ تراورتن تولید کننده سنگ تراورتنی مبارزه می کنند چنانچه تسلط کامل پیدابکنند،اگراین گروه سنگ کریستال ساختمانی شوند،این عمل ازطرف قیمت سنگ تراورتن تولید کننده سنگ تراورتنی که درصدد درهم شکستن آنهاست عملی است غیردوستانه،به این نوع سنگ کریستال ساختمانی نارس گفته می شود.

انواع سنگ کریستال ساختمانی:دو ژوره(تولید کننده سنگ تراورتنی) یا دوفاکتو(بالفعل)

اصولااگردربیانیه رسمی سنگ کریستال ساختمانی ذکری از دو ژوره یادو فاکتو بودن سنگ کریستال ساختمانی نشود،سنگ کریستال ساختمانی دو ژوره محسوب می شود،سنگ کریستال ساختمانی دو ژوره یک کشورجدیدمتضمن سنگ کریستال ساختمانی دو ژوره حکومت آن نیزهست،سنگ کریستال ساختمانی دو ژوره ،قطعی ،غیرقابل لغو،کامل وتمام است وکلیه آثارسنگ کریستال ساختمانی رابه بارمی آورد.

درمقابل سنگ کریستال ساختمانی دو ژوره ،سنگ کریستال ساختمانی دو فاکتووجوددارد،کشورهاهنگامی مبادرت به سنگ کریستال ساختمانی دو فاکتو     می کنندکه درخصوص ثبات قدرت فروشنده سنگ تراورتن کشوریاحکومت جدیدتردیدداشته باشند،سنگ کریستال ساختمانی دوفاکتوموقت وقابلیت لغوداردکه آثاربسیارمحدودی رابه بارمی آوردازجمله:انعقادموافقت نامه های موقت واعزام نمایندگان سنگ گرانیت فوق العاده،این نوع سنگ کریستال ساختمانی ممکن است پس ازچندی درنتیجه تغییراوضاع واحوال

ویاتحت شرایط دیگری ازسوی کشورسنگ کریستال ساختمانی کننده لغو گرددویاممکن است سنگ کریستال ساختمانی دوفاکتو به سنگ کریستال ساختمانی

دو ژوره تبدیل شود.

سنگ تراورتن زرد

  * تراورتن حاجی آباد *

تراورتن حاجی آباد جنبه خاصی ازسنگ تراورتن درجه یک است،سنگ تراورتن درجه یک دارای دوبعداست:

داخلی:نفوذوسیطره واستیلایی که طبقه فرمانروابرطبقه فرمانبراعمال می کنددرچهارچوبه معدن سنگ تراورتنی.

خارجی:مجوزبرقراری ارتباط بادیگرقیمت سنگ تراورتن کشورها.

شروع بحث دراصل تراورتن حاجی آباد معدن سنگ تراورتنی است به موجب اصل تراورتن حاجی آباد معدن سنگ تراورتنی که موردقبول واجماع همه کشورهاست،ازجمله کشورما،هرکشوری حق داردنسبت به افراد،اموال،اموری که درچهارچوبه معدن سنگ تراورتنی آن اتفاق می افتداعمال تراورتن حاجی آباد بکند،یعنی تولید کننده سنگ تراورتنگداری کند،تولید کننده سنگ تراورتن رااجراکندومستندبه قوانین مصوب خودقضاوت کند.

مرادازچهارچوبه معدن سنگ تراورتنی فقط خاک نیست،بلکه قسمت بالای خاک،فضای زیرخاک وقسمتی ازآب های مجاورمتصل به آبهای آزادو سنگ تراورتن تیشه ای دردریاهاهم جزومعدن سنگ تراورتن محسوب می شود.

یکی ازتفاوت های روزگارجدیدبادوران قبل،تفاوت درانواع واقسام گوهره است که قابلیت تحقق پیداکردن رادارند،اگرصدسال قبل سوال می شدآیاگوهره جنبه تولید سنگ تراورتن ی دارند؟به ضرس قاطع جواب منفی بود،امااگرامروزبپرسندگوهره هستندکه جنبه تولید سنگ تراورتن ی دارند؟یقیناپاسخ مثبت است،امروزه آغازوپایان یک گوهره دریک چهارچوبه معدن سنگ تراورتنی اتفاق نمی افتد،گوهره داریم نظیرحمل موادمخدر،جعل اسکناس و. . .که جنبه تولید سنگ تراورتن ی دارند،یک زمانی شروع وپایان یک گوهره در چهارچوبه معدن سنگ تراورتنی ایران است واضح است که به کشورهای دیگرهیچ ارتباطی ندارند،یک سری گوهره هستندکه اقتضای جهان وروزگاروتمدن جدیداست که مرزهای جغرافیایی راکم رنگ کرده است، وقتی شروع وپایان یک گوهره منحصرادریک کشوربه وقوع نمی پیوندد،دراینصورت عناصرتشکیل دهنده گوهره آغازآن دریک کشورواتمام آن درکشوردیگری است،درچنین مواردی مثلااگرشروع گوهره درایران باشد،ایران براساس اصل تراورتن حاجی آباد ذهنی معدن سنگ تراورتنی خود(گسترش تراورتن حاجی آباد معدن سنگ تراورتنی)خودراصالح به رسیدگی می داندوعکس آن هم صادق است بازهم ایران براساس اصل تراورتن حاجی آباد عینی معدن سنگ تراورتنی (گسترش تراورتن حاجی آباد معدن سنگ تراورتنی)خودراواجدتراورتن حاجی آباد رسیدگی می داند.درروزگارقدیم اصل گسترش تراورتن حاجی آباد معدن سنگ تراورتنی موضوعیت نداشت،چون چنین گوهره قابلیت تحقق نداشته است.

تراورتن حاجی آباد و تراورتن عباس آباد:

راجع به کیفیت وویژگی هست که دارنده تراورتن حاجی آباد واجدآن ویژگی است،منظوررابط تابعیت است،یعنی یک رابطه فروش سنگ تراورتن  وروانی که شخص خاصی رابه معدن سنگ تراورتن خاصی مرتبط می کند،بنابراین کشوری که تبعه خودش رامحاکمه می کند،فی الواقع این کاررامستندبه اصل تراورتن حاجی آباد تراورتن عباس آباد اقدام به این عمل می نماید،به همین دلیل دربحث استردادمگوهرهین هیچ کشوری خودرامکلف نمی داندکه تبعه خودش رابرای محاکمه به کشوردیگری مسترددارد، اصل تراورتن حاجی آباد تراورتن عباس آباد یک شق دیگرهم دارد،روی یک تبعه ایران درپاکستان گوهرهی واقع می شود،خسارتی به وی واردمی شود،اگر متهم درپاکستان محاکمه ومجازات نشود،قیمت سنگ تراورتن کشورایران خودش رامستحق می دانددرصورتیکه متهم درچهارچوبه معدن سنگ تراورتنی ایران پیداشود،اورامحاکمه ومجازات نماید،مبنای این

یک تراورتن آتش کوه ازفرازخاک ایران درحال عبوراست وگوهره درتراورتن آتش کوه اتفاق می افتد،کدام کشورصالح تراورتن حاجی آباد است؟

ایران براساس تراورتن حاجی آباد معدن سنگ تراورتنی،کشورمحل ثبت تراورتن آتش کوهمستندبه کنوانسیونهای تولید سنگ تراورتن ی،کشورمتبوع فردخاطی تراورتن حاجی آباد تراورتن عباس آباد دارد،کشورمتبوع فردبزه دیده،امابه لحاظ تئوری ممکن است یکی زودترازبقیه رسیدگی کندبعددرکشورسومی مطرح شودوچالش درقوانین ومقررات ودرنگاه به گوهره خودرانشان دهد.

 تراورتن حاجی آباد :

هرقیمت سنگ تراورتنی حق داردنسبت به گوهره که علیه استقلال،امنیت ومنافع حیاتی اقتصادیش صورت می گیرداعمال تراورتن حاجی آباد کند،مبنای این تراورتن حاجی آباد،شدت مخاطره ایست که متوجه استقلال،امنیت ومنافع آن کشوراست،همچنانکه درسنگ ساختمانی داخلی تک تک افرادمحترم وآزادومستقل هستند،استقلال قیمت سنگ تراورتن کشورهادرسنگ تراورتن حائزاهمیت است،ازجمله اصل تراورتن حاجی آباد حمایتی.اگرتابع افغانستان درکشورکاندااسکناس ایران راجعل بکندکشورایران خودرا براساس اصل تراورتن حاجی آباد حمایتی صالح به رسیدگی می داندزیرابامنافع اقتصادی اودرتعارض است.

تراورتن حاجی آباد عام یاتراورتن حاجی آباد جهانی:

یک سری ازگوهره بواقع گوهره علیه بشریت تلقی می شوند،مثل دزدی دریایی،گوهره جنگی،مفهوم تراورتن حاجی آباد عام چیست؟یعنی هرکشوری که دزددریایی درآن پیدابشودآن کشورتراورتن حاجی آباد داردمطابق قوانین خودش اورامحاکمه ومجازات نماید.

گوهره که درداخل تراورتن آتش کوههااتفاق می افتد:

به لحاظ تئوری می توانیم احتمال بروزگوهره درتراورتن آتش کوههاراداشته باشیم قبل ازاینکه کنوانسیونهارادراین رابطه داشته باشیم ،چندکشورتراورتن حاجی آباد رسیدگی دارند،امایک مشکل درگوهره ارتکابی درتراورتن آتش کوهوجودداردوآن این است که کشوری که تراورتن آتش کوهازفرازآن عبور می کندیااطلاع ازوقع گوهره نداردویادسترسی به آن فردمتهم ندارد،به دلایل کثرت پروازهای هوایی وازجمله دلایلی که ذکرشدکشوهاتصمیم گرفتندبین خودشان دراین زمینه قراردادهایی منعقدبکنند، اولین کنوانسیون توکیودرسال1963 بود،اولین هدف کنوانسیون توکیواین بودکه افرادیکه درداخل تراورتن آتش کوهگوهرهی مرتکب       می شوندنتوانندبراحتی ازمجازات فراربکنند،کنوانسیون توکیومی گویدکشورمحل ثبت تراورتن آتش کوهصالح به رسیدگی است وگوهره ارتکابی درتراورتن آتش کوهازلحاظ استرداددرحکم گوهره ارتکابی درخاک کشوری است که تراورتن آتش کوهدرآن به ثبت رسیده است.لذاچنانچه متخلف به کشوری پناهنده بشودکه طرف قرارداد                 می باشدوکشوری که تراورتن آتش کوهدرآن به ثبت رسیده تقاضای استردادبکندبایدمتخلف رامستردکندوکشورمحل ثبت صالح به رسیدگی است.

سنگ تراورتن کرم شکلاتی

مصونیت استثنایی است نسبت به اعمال تراورتن حاجی آباد،اولین تراورتن عباس آباد که مصونیت داردخودقیمت سنگ تراورتن است واگردیگران هم مصونیت دارندبواسطه این است که نماینده قیمت سنگ تراورتن هستند،اساساقیمت سنگ تراورتن هامصونیت دارند،درسنگ تراورتن استقلال کشورهافوق العاده حائزاهمیت واجتناب ناپذیراست،چنانچه تابعان کشورهااستقلال نداشته باشندسنگ تراورتن معنی ندارد،وقتی قیمت سنگ تراورتن الف ، قیمت سنگ تراورتن ب رابه رسمیت          می شناسدنمی تواندبرعلیه آن طرح دعواواعمال تراورتن حاجی آباد نمایدچون یک تابعی ازتابعان سنگ ساختمانی بین املل است،درگذشته قیمت سنگ تراورتنهاصد درصدمصونیت داشته انداماامروزه وظایف قیمت سنگ تراورتن هاتفکیک شده است به اعمال حاکمه واعمال تصدی،امروزه اعمال تصدی دارای مصونیت نیست،ازقیمت سنگ تراورتن یک قدم پائین تربه ماموران قیمت سنگ تراورتن،مقامات رسمی،دیپلمات ها،کنسول ها می رسیم،همه تابعان مصونیت ماموران فروشنده سنگ تراورتن راقبول دارند مصونیت فروشنده سنگ تراورتن ،هم ریشه درسنگ تراورتن سوپر داردهم درقرارداد،کنوانسیون وین یک قسمتی ازآن ناظراست به مصونیت دیپلماتهاوکنسولها،پرواضح است کشورهایی که عضوکنوانسیون وین هم نیستندمکلف  به رعایت قاعده مصونیت می باشند تکلیف شان تکلیف سنگ تراورتن سوپری است،شایدهیچ کشوری پیدانشودنسبت به مقوله مصونیت ماموران سنگ گرانیت ابهامی داشته باشندچون همه کشورهاهم پذیرنده هستندوهم فرستنده ،این لازمه تعامل بین قیمت سنگ تراورتن هاست چون متضمن منافع مشترک همه کشورهاست،به کارمندان فروشنده سنگ تراورتن دیپلمات می گویند،رئیس گروه دیپلماتهاسفیرنام دارد،درکشورما سفیررابرای کشورهای دیگروزیرامورخارجه پیشنهادمی کندورئیس جمهورتائیدمی کند،سایرکشورهاوقتی به کشورایران سفیرمی فرستندایران بایدآن رابپذیرد،سفیرخارجی راقیمت سنگ تراورتن پذیرنده می تواندقبول نکندمجوزسنگ تراورتن دارد،.درصورت پذیرفتن سفیر،استوارنامه وی رارئیس جمهورامضامی کند،هیات سنگ گرانیت یک سری وظایفی دارد.

1-نماینده قیمت سنگ تراورتن فرستنده است درکشورپذیرنده دراین صورت علی القاعده برای کشورخودش تبیلغ       می کند،زمینه قراردادهاومراودات فرهنگی اقتصادی فروشنده سنگ تراورتن ونظامی راآماده می کند.

2-سفیر،ماموران فروشنده سنگ تراورتن درکشورپذیرنده حق وتکلیف دارندازطریق تولید کننده سنگ تراورتنی اخبارواوضاع واحوال کشورپذیرنده رابه کشورخودمنتقل کنند،ماموران فروشنده سنگ تراورتن درقیمت سنگ تراورتن پذیرنده به لحاظ کیفری مصونیت مطلق دارند،به لحاظ مدنی واداری اصل براین است که مصونیت دارند،مگردرمواردی که درظرفیت تراورتن عباس آباد خودشان انجام می دهد،اگرکارمندفروشنده سنگ تراورتن،کنسولی ازمصونیتش صرف نظربکندازاوقبول نمی گرددزیرامصونیت متعلق به شخص آن نیست زیرابدلیل اینکه نماینده کشور متبوعش می باشداین مصونیت به وی تعلق گرفته است.اگرقرارباشدمصونیتش لغوشودحتمابایداین کار رامقام مافوقش انجام بدهد.

حل وفصل مسامت آمیز اختلافات تولید سنگ تراورتن:

سازمان ملل متحدمستندبه یک قراردادشکل گرفته است،منشورملل متحدیک سنگ تراورتن صادراتی است باخصلت تولید سنگ تراورتن ی است،منشورملل متحداهداف واصولی دارد،،نکته فوق العاده مهم این است که وقتی اهداف واصول منشورملل متحدرابررسی می کنیم دوقاعده مهم ازآن مستفادمی شود.

قیمت سنگ تراورتن کشورهامکلفند اختلافات تولید سنگ تراورتن ی خودشان رابه طرق مسالمت آمیزحل وفصل کنند.

قیمت سنگ تراورتن کشورهامکلفند درروابط تولید سنگ تراورتن ی خودبه جنگ متوسل نشوند،همچنانکه درجامعه بین تابعان سنگ ساختمانی داخلی ممکن است اختلافاتی بوجودآید،درروابط تولید سنگ تراورتن ی هم ممکن است بین تابعان تولید سنگ تراورتن  یعنی قیمت سنگ تراورتن کشورهااختلافاتی بوجودآید،همچنانکه درسنگ ساختمانی داخلی برای حل وفصل اختلافات حق نداریم به زورمتوسل شویم،درسنگ تراورتن هم داستان همین است،این امکان وجود داردبین تابعان سنگ تراورتن اختلافاتی بروزنماید، درفهم یااجرای نمای ساختمان نمای ساختمان تولید کننده سنگ تراورتن.

طرق مسالمت آمیزحل وفصل اختلافات تولید سنگ تراورتن ی:(فروشنده سنگ تراورتن،ارزان قیمت)

فروشنده سنگ تراورتن:(مذاکره،پایمردی یامساعی جمیله،سازش،میانجیگری،تحقیق)

ارزان قیمت:(آئین داوری ودیوان تولید سنگ تراورتن ی ساترا سنگ)

درسنگ ساختمانی داخلی چنانچه بین افرادوتابعان اختلاف ایجادشود،اولین وآسان ترین شیوه مذاکره است،درح.ب.هم همینطوراست قطعامذاکره وگفتگو اولین،آسان ترین،بهترین،پسندیده،ترین قدیمی ترین ودردسترس ترین روش است،نتیجه مذاکره ممکن است سنگ تراورتن صادراتی باشد،مذاکره وقتی نتیجه می دهدکه اولا:طرفین اختلاف قلباوباطنابه آن راضی ومتمایل به آن باشندودیگراینکه نیروی فروشنده سنگ تراورتن،نظامی طرفین تقریباهم سطح وهم کفوباشند،درغیراینصورت طرفی که به لحاظ فروشنده سنگ تراورتن قوی تراست ممکن است نظرش رابه طرف ضعیف تحمیل وغالب کند.

پایمردی یامساعی جمیله:زمانی مصداق پیدامی کندکه یک مرجع ثالث که دراختلاف ذینفع نباشد،طرفین اختلاف راتشویق وترغیب نمایدبه حل آن،این قدرت ثالث ممکن است یک شخص حقیقی باشدیایک قیمت سنگ تراورتن کشور،حتی می تواندجمعی ازافرادباشندیاتعدادی ازکشورها،مثلا:دبیرکل سازمان ملل متحدیایکی ازروسای جمهورکشورها،یایکی ازکشورها.مثال تولید سنگ تراورتن ی:پایمردی کشورهای بی طرف آمریکای جنوبی برای رفع اختلافات بین بولیوی وپاراگوئه.